Maskinrens rengøring 200 gram fra Bosch Siemens

37168
96,25 kr. InStock
Stk. pr. stk.
1 96,25 kr.
Rens til vaskemaskine
På lager - leveres indenfor 1-2 hverdage

Produktbeskrivelse

Rengøringsmiddel til vaskemaskiner. Originalt produkt fra Bosch Siemens. 
Indhold: 200 g. - rækker til 1 behandling. Anvendes hver 3. måned.

Rengører vaskemaskinen indvendigt og forbedrer vaskeresultaterne ved reduktion af pletter og mærker på vasketøjet.
Forhindrer udvikling af dårlig lugt.


Brugsanvisning:
(anbefaling 1 pakke hver 3. måned)
Hæld hele pakkens indhold i den tomme vaskemaskinetromle, og udfør et komplet kogevask-program på 90/95 grader (uden forvask/se brugsanvisningen)


Advarsel:
Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: søg lægehjælp.

Indhold i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004:  
5-15% iltbaserede blegemidler. <5% polycarboxylater, <5% nonioniske overfladeaktive stoffer, parfume, enzymer (proteaser, amylaser). Indhold: 15-30% natriumsilikat, 5-15% natriumpercarbonat.
https://www.pms-sinsheim.de/verzeichnis_inhaltsstoffe/#